Školský rok 2009/2010


Mathematical analysis of a class of path-dependent options
Mgr. Martin Takáč
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky
Mgr. Daniela Šuhajová
Vedúci diplomovej práce: Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik,

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
Modelovanie finančných trhov pomocou minoritných hier
Mgr. Darina Graczová
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Július Vanko, PhD.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
Two-factor Convergence Model of Cox-Ingersoll-Ross Type
Mgr. Vladimír Lacko
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
Analýza globálnej stability fázového rozhrania
Mgr. Juraj Kyselica
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Peter Guba, PhD.

Práca bola ocenená cenou rektora Univerzity Komenského
Modelovanie zamestnanosti v priemysle v Slovenskej Republike.
Mgr. Peter Kudla
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Katarína Boďová, PhD.

Využitie metodiky gravity modelov na modelovanie zahraničného obchodu SR
Mgr. Lea Hradová
Vedúci diplomovej práce: Ing. Marek Radvanský

Nelineárne autoregresné modely
Mgr. Erika Erdélyi
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Pekár, Phd.

Neparametrické a semiparametrické metódy odhadu Value at Risk
Mgr. Martin Harcek
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.

Využitie optimalizačných metód pri riadení portfólia
Mgr. Lukáš Harakaľ
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Fiškálna politika v čase hospodárskej recesie
Mgr. Lívia Krakovská
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Boďa, PhD.

Modifikácia a ekonomické ohodnotenie stratégie výmeny počítačov
Mgr. Mária Babinská
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Igor Odrobina, CSc.

Modelovanie kreditného rizika
Mgr. Martin Zibala
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Ing. Pavol Jurča

Alokácia emisných certifikátov na základe analýzy efektivity
Mgr. Tomáš Baumgartner
Vedúci diplomovej práce: Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik

Vplyv regulácií na efektívnosť meranú DEA modelmi
Mgr. Peter Sedliak
Vedúci diplomovej práce: Univ.Prof.Dipl.-Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik

Kreditný skóring pomocou náhodných lesov
Mgr. Jozef Gábik
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.

Odhadovanie okamžitej úrokovej miery z výnosových kriviek
Mgr. Zuzana Boušková
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.

Prediction of the Yield Curve Using a No-arbitrage Nelson-Siegel Model
Mgr. Martin Kopča
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Juraj Katriak

Riešiteľnosť rovníc CGE modelov
Mgr. Petra Štúriková
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.

Financial accelerator and interest rate in selected countries
Mgr. Lenka Babjaková
Vedúci diplomovej práce: doc. Dr. Jarko Fidrmuc

Autoregresné modely inflácie Slovenska
Mgr. Stanislav Grom
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD

Numerické oceňovanie opcií
Mgr. Hana Kadlečíková
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Ján Bábeľa

Metóda kvázi-maximálnej vierohodnosti v zovšeobecnených regresných modeloch
Mgr. Jakub Wimmer
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.

Podmienená konvergencia využitím kapitálovej náročnosti HDP
Mgr. Anna Barošová
Vedúci diplomovej práce: Ing. Branislav Reľovský

Úlohy optimálneho riadenia s ekonomickou motiváciou
Mgr. Michal Strelka
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Heterogenita agentov a dynamika výmenných kurzov
Mgr. Zuzana Lukašíková
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Hľadanie najkratšej cesty v grafe pomocou riešení diferenciálnych rovníc
Mgr. Michal Antol
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Financial Accelerator and Corporate Interest Rate in Selected Countries
Mgr. Andrej Arady
Vedúci diplomovej práce: doc. Dr. Jarko Fidrmuc

Hodnotenie výkonnosti portfólia
Mgr. Šimon Horáček
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Mikropôžičky a determinanty miery ich splácania
Mgr. Katarína Kapišinská
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Martin Kahanec, M.A., PhD.

Príčiny hypotekárnej krízy
Mgr. Michal Ďurica
Vedúci diplomovej práce: doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.

Oceňovanie ázijských typov košíkových opcií
Mgr. Vladislav Kaššovic
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Daniel Ševčovič CSc.

Extraction of Nelson-Siegel factors from bond prices
Mgr. Róbert Berec
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Juraj Katriak

Monetárna politika centrálnych bánk v čase krízy.
Mgr. Matej Brutovský
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Boďa, PhD.

Zaistené stratégie
Mgr. Tomáš Miklošovič
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Aplikácie teórie hier, psychológie a rozhodovania v podmienkach neistoty
Mgr. Barbora Beňová
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Július Vanko, PhD.

Trendy demografického vývoja a ekonómia
Mgr. Juraj Sedlák
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Július Vanko PhD.

Viacrozmerné úlohy RBC-typu
Mgr. Vladimír Balla
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Kvantové financie
Mgr. Miroslava Englmanová
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Július Vanko PhD.

Job flows and firm growth: the case of Slovak Republic 2000-2007
Mgr. Vladimír Oravec
Vedúci diplomovej práce: Mgr.Matúš Senaj

Metódy vnútorného bodu v lineárnom programovaní
Milan Sedlák
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Ekonomické prostredie ako termodynamika
Mgr. Martina Brezová
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Július Vanko, PhD.

Použitie modelov v centrálnych bankách vybraných európskych krajín
Mgr. Simona Štefanovičová
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Juraj Zeman, CSc.

Stochastické úlohy optimálneho riadenia
Mgr. Marián Šimko
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Oceňovanie CMS Spread Range Accrual
Mgr. Matej Stračiak
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Ing. Ján Pataky

Využitie priestorovej ekonometrie na modelovanie hrubého domáceho produktu SR.
Mgr. Katarína Kuricová
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Ing. Michal Páleník

Mathematical model of mortgage crisis
Mgr. Andrea Tinajová
Vedúci diplomovej práce: Mgr.Richard Kollár, PhD.