Školský rok 2012/2013


Najmenšie štvorce regulované l_1 normou - metódy a aplikácie
Mgr. Roman Kukumberg
Vedúca diplomovej práce: RNDr. Mária Trnovská, PhD.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporiteľne    SLSP Logo
Learning in finance
Mgr. Vladimír Novák
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporiteľne    SLSP Logo
Investičné stratégie v sporivom pilieri dôchodkového systému na Slovensku
Mgr. Igor Vilček
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Igor Melicherčík, Phd.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporiteľne    SLSP Logo
Optimálna fiškálna politika pri dlhovej brzde
Mgr. Katarína Barlíková
Vedúci diplomovej práce: prof. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik


Miery dobrej zhody založené na štatistických vzdialenostiach
Mgr. Miloš Bella
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Ján Mačutek Phd.


Cross Sectional Forecasts of the Equity Premium
Mgr. Katarína Beláková
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Juraj Katriak


Zmeny v produktivite práce a v mzdovej kvóte v slovenskej ekonomike
Mgr. Katarína Belušková
Vedúci diplomovej práce: prof. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik


Takensova veta a predpovedanie ekonomických/finančných časových radov
Mgr. Andrea Čížková
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.


Metódy riešenia diskrétnych úloh optimálneho riadenia
Mgr. Martina Ďuratná
Vedúca diplomovej práce: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.


Zovšeobecnené lambda rozdelenie pri modelovaní finančných aktív
Mgr. Slavomíra Gregušová
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Ing. Urban Kováč, PhD


Modelovanie prepadu ekonomiky modelmi časových radov
Mgr. Zoltán Gál
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.


LIBOR model oceňovania časovej štruktúry úrokových mier a jeho kalibrácia
Mgr. Jakub Guliš
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.


Modelovanie ekonomických a finančných časových radov
Mgr. Zuzana Holá
Vedúca diplomovej práce: Prof. RNDr. Magda Komorníková CSc.


Analýza makroekonomickej návratnosti investícií do vzdelania
Mgr. Veronika Horváthová
Vedúci diplomovej práce: Ing. Marek Radvanský, PhD.


Kalibrácia konvergenčného modelu úrokových mier Vašíčkovho typu
Mgr. Simona Chattová
Vedúca diplomovej práce: RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.


Sférické metódy pre úlohy lineárneho programovania
Mgr. Jozef Jakubík
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc.


Metódy vnútorného bodu v lineárnom programovaní a ich aplikácie vo financiách
Mgr. Marek Kabát
Vedúca diplomovej práce: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.


Robustné metódy vo faktorovej analýze
Mgr. Zuzana Kuižová
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Ján Somorčík, PhD.


Analýza rodového mzdového rozdielu v Slovenskej republike      Prílohy
Mgr. Miroslava Klaudíniová
Vedúca diplomovej práce: Mgr. Zuzana Siebertová, Dr.


Sekvenčné metódy konštrukcie rozhodovacieho pravidla
Mgr. Veronika Kleinová
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.


Modelovanie trhových interakcií medzi finančnými a ekonomickými subjektami
Mgr. Július Kováč
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Boďa CSc.


Pretrvávajúca kríza, prognózy a východiská
Mgr. Lukáš Kunert
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Július Vanko, PhD.


Modelovanie dopytu po práci v podmienkach Slovenskej republiky
Mgr. Zuzana Lelkesová
Vedúci diplomovej práce: Ing. Tomáš Domonkos, PhD.


Fraktálny Brownov pohyb vo financiách
Mgr. Boris Letko
Vedúca diplomovej práce: Mgr. Soňa Kilianová, PhD.


Nové zovšeobecnenie geometrického rozdelenia ako model pre frekvencie grafém
Mgr. Barbora Litvajová
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Ján Mačutek, PhD.


HTM dlhopisy v dlhopisovom portfóliu
Mgr. Tomáš Malik
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.


Stochastické modelovanie génovej expresie
Mgr. Hana Miklóssyová
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Pavol Bokes, PhD.


Makroekonómia heterogénnych subjektov
Mgr. Barbora Mlynarčíková
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Boďa CSc.


Behaviorálne vplyvy na siete finančných subjektov
Mgr. Michal Mudroň
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.


Stabilita laminárnych kvapalných jetov
Mgr. Lukáš Papranec
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Peter Guba, PhD.


"Agent based" modely fluktuácií cien špekulatívnych aktív
Mgr. László Pastorek
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.


Ázijské opcie a ich numerické metódy oceňovania
Mgr. Mikuláš Polhorský
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.


Programovanie nad kužeľmi druhého rádu
Mgr. Katarína Pokorná
Vedúca diplomovej práce: RNDr. Mária Trnovská, PhD.


Analýza korelácie pohybov cien zemného plynu, ropy a kurzu USD/EUR a návrh tradingovej stratégie pre reakcie obchodníka s plynom na zmeny jednotlivých parametrov
Mgr. Alexander Róža
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Matej Krušpán


Analýza korelácie spotreby zemného plynu a snehových zrážok
Mgr. Róbert Staniek
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Matej Krušpán


Modelovanie rizikovo-neutrálnych pravdepodobností vývoja cien finančných nástrojov
Mgr. Peter Štefko
Vedúci diplomovej práce: Ing. Mgr. Pavol Jurča, PhD.


Analýza daňovo-odvodového systému s odhadom vplyvu na participáciu ľudí na trhu práce
Mgr. Katarína Strížencová
Vedúci diplomovej práce: Ing. Marek Radvanský, PhD.


Modelovanie stratégií hráča pokru
Mgr. Tomáš Tatara
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.


Udržateľnosť dlhu verejných financií
Mgr. Katarína Varečková
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Juraj Zeman, CSc.


Zosilňovanie konceptu Nashovho ekvilibria v dynamických hrách
Mgr. Jozef Vlársky
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Pekár, Phd.


Použitie metód semidefinitného programovania v optimálnom navrhovaní experimentov
Mgr. Erika Wagnerová
Vedúca diplomovej práce: Mgr. Lenka Filová, PhD.


Optimalizácia využitia prepravných ciest medzi plynárenskými hubmi vzhľadom na cenovú volatilitu na komoditnom trhu
Mgr. Marek Zelenay
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Matej Krušpán