Školský rok 2011/2012


Asymptotic Properties of Support Vector Machines
Mgr. Jana Janková
Vedúci diplomovej práce: Prof. dr. Aad W. van der Vaart a prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.

Práca bola ocenená cenou rektora Univerzity Komenského
Modely sporenia s CRRA funkciami užitočnosti
Mgr. Martin Podolák
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
Metódy sedlového bodu na riešenie úloh konvexného programovania
Mgr. Tomáš Rosenberg,
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
Algoritmy pre základnú úlohu dynamickej optimalizácie portfólia
Mgr. Jozef Kalman
Vedúca diplomovej práce: Mgr. Soňa Kilianová, PhD.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
Pravdepodobnosť a štatistika pri DNA-dôkazoch v kriminalistike
Mgr. Katarína Prusáková
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Ján Somorčík, PhD.

Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne    SLSP Logo
Strieborná ekonomika
Mgr. Zuzana Benkovská
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.


Matematické modelovanie popálenín kože
Mgr. Róbert Brestenský
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Richard Kollár, PhD.


Modelovanie pohybu makrofágu (neutrofilu) pri hojení infekcií
Mgr. Peter Dižo
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Richard Kollár, PhD.


Odhad osobného benefitu z odvedených daní
Mgr. Beata Drobná
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Richard Kollár, PhD.


Technické rezervy v neživotnom poistení
Mgr. Jaroslava Gatialová
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Andrej Náther, CSc.


Modelovanie a prognózovanie špecifických mier v demografii
Mgr. Zdenka Hermanová
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.


Dynamic analysis of pandemic measures
Mgr. Mária Holecyová
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.


Monte Carlo metódy výpočtu pravdepodobnosti extremálnych udalostí
Mgr. Marianna Holosová
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.


Štatistické odhady parametrov rozdelení v poisťovníctve
Mgr. Jana Káčeriková
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Rastislav Potocký, PhD


Odhad Value-at-Risk pre portfólio s viacerými rizikovými faktormi
Mgr. Peter Konečný
Vedúci diplomovej práce: Ing. Mgr. Pavol Jurča, PhD.


Analýza bifurkácií v modeli fundamentalistov a chartistov
Mgr. Mária Kornhauserová
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.


Ekonofyzikálne modelovanie finančných trhov
Mgr. Igor Mako
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Július Vanko, PhD.


Matematické modelovanie zamestnanosti v službách v strednej Európe pomocou modelu vzájomných interakcií
Mgr. Daniel Mäsiar
Vedúca diplomovej práce: Mgr. Katarína Boďová PhD.


Príspevkovo definované modely dôchodkového sporenia
Mgr. Zuzana Maťová
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.


Ekológia jazera Peck
Mgr. Michaela Matušková
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Richard Kollár, PhD.


Oceňovanie reálnych opcií pomocou stochastického dynamického programovania
Mgr. Jozef Mesároš
Vedúca diplomovej práce: Mgr. Jana Szolgayová, PhD.


Determinants of Household Loans
Mgr. Tomáš Molokáč
Vedúci diplomovej práce: Prof. Dr. Jarko Fidrmuc


Odhadovanie okamžitej úrokovej miery v CKLS modeli
Mgr. Vladimír Mosný
Vedúca diplomovej práce: RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.


Modelovanie ekonomického kapitálu v poisťovni
Mgr. Miroslava Orieščiková
Vedúca diplomovej práce: Ing. Jelica Kľúčovská


Aplikácie fuzzy logiky v štúdiu finančných trhov
Mgr. Michal Palacka
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Július Vanko, PhD.


Mobilita trhu práce SR
Mgr. Katarína Poklembová
Vedúca diplomovej práce: Dr. Zuzana Siebertová


Analýza Slovenského trhu práce z hľadiska štruktúry vzdelanosti
Mgr. Viola Poradovská
Vedúci diplomovej práce: Ing. Marek Radvanský


Microeconometric Analysis of Entrepreneurship
Mgr. Michal Prievalský
Vedúci diplomovej práce: Prof. Dr. Jarko Fidrmuc


Prognostické metódy v ekonómii a financiách
Mgr. Urban Raučina
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Július Vanko, PhD


Rýchla časová škála volatility vo Fong-Vašíčkovom modeli
Mgr. Radka Selečéniová
Vedúca diplomovej práce: RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.


Analýza a návrh numerických algoritmov na riešenie nelineárnych rovníc Black - Scholesovho typu
Mgr. Jana Sekerová
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Daniel Ševčovič CSc.


Analýza vývoja produkcných medzier v krízovom období vo vybraných krajinách strednej a východnej Európy
Mgr. Peter Silanič
Vedúci diplomovej práce: Ing. Marek Radvanský


Modelovanie možných stratégií inkluzívneho rastu
Mgr. Andrej Šimo
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc


Vplyv zmeny cien vykupovanej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na celkovú cenu elektrickej energie
Mgr. Tomáš Sopúch
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Ing. Ján Pataky, PhD.


Modelovanie objemu úverov poskytnutých domácnostiam v závislosti od makroekonomických faktorov
Mgr. Veronika Stanková
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Ján Klacso


Numerické experimentovanie s novou parametrickou triedou kvázinewtonovských formúl
Mgr. Matúš Stanovský
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.


Dynamické zovšeobecnenie Tobinovho modelu
Mgr. Peter Staš
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Peter Guba, PhD.


Higher Order Finite Difference Schemes for Solving Path Dependent Options
Mgr. Michal Takáč
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.


Oceňovanie reálnych opcií pomocou Monte Carlo metódy najmenších štvorcov
Mgr. Veronika Vanáková
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Jana Szolgayová, PhD.


Manažment a ekonomické súvislosti výroby a spotreby enegie
Mgr. Michal Záhradník
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Július Vanko, PhD.


Lévyho procesy vs. Black-Scholesov model
Mgr. Daniela Zápražná
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Tomáš Bokes, PhD.


Analytické a numerické metódy oceňovania installment opcií
Mgr. Matúš Zaťko
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Daniel Ševčovič CSc.


Optimálne navrhovanie experimentov
Mgr. Samuel Zmeko
Vedúca diplomovej práce: Mgr. Lenka Filová, PhD.